Michał Cwynar - O mnie
Michał Cwynar - Moja oferta
Michał Cwynar - Kontakt

Ubezpieczenie wspólników - Kraków

Strona główna Moja oferta     Ubezpieczenia wspólników

Ubezpieczenie wspólników, a wpływ śmierci wspólnika na dalszy byt spółki.


Spółka cywilna


Prawo członkostwa wspólnika spółki cywilnej jest przykładem prawa ściśle związanego z osobą zmarłego. Spółka cywilna nie posiada organów, które działałyby za wspólników. W spółce tej wspólnicy osobiście prowadza sprawy spółki i reprezentują ją na zewnątrz, a za sprawy spółki odpowiadają własnym majątkiem. Dlatego też pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej zachodzi ścisła współpraca i więź osobista oparta na stosunku wzajemnego zaufania. Wspólnicy bowiem są osobiście zaangażowani w prowadzenie spraw spółki oraz pociągani do nieograniczonej odpowiedzialności posiadanym przez nich majątkiem. Rzutuje to w istotny sposób na możliwość zmiany składu osobowego spółki cywilnej; ze względu na konieczność ścisłego współdziałania wspólników miedzy sobą, istotą spółki cywilnej jest trwałość składu osobowego, a przez to jego niezmienność. Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość wstąpienia do spółki nowego wspólnika na mocy umowy spółki lub wypowiedzenia członkostwa przez dotychczasowego wspólnika. Tak zwane prawo bycia wspólnikiem jest co prawda prawem majątkowym, ale o charakterze ściśle związanym z osobą wspólnika. Jako prawo o takim charakterze nie wchodzi w skład spadku po zmarłym wspólniku, a tym samym nie przechodzi w drodze dziedziczenia na spadkobierców wspólnika.


Zgodnie z art. 872 KC można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki. W wypadku wejścia do spółki spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę uprawnioną do wykonywania ich. Wymaganie to pozostaje aktualne także wówczas, gdy zmarły wspólnik pozostawił jednego spadkobiercę, albowiem osoba wskazana wywodzi się spoza kręgu spadkobierców; może nią być sam spadkobierca, ale także inny wspólnik albo osoba spoza układu spółka-spadkobierca. Ustawa nie zakreśla żadnego terminu dla wskazania osoby reprezentującej wspólników, a zatem trzeba przyjąć, że może to nastąpić w każdym czasie. Wskazanie osoby do wykonywania praw spadkobierców powinno być stwierdzone pismem. W razie sporu między spadkobiercami co do wskazania tej osoby możliwe jest zwrócenie się o rozstrzygnięcie do sądu.


W przypadku gdy spadkobiercy wspólnika nie wstępują w jego prawa w spółce spółka ulega rozwiązaniu. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednie przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.


Spółka jawna


Zgodnie z postanowieniami art. 58 pkt 4 KSH śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie spółki. Pomimo powyższego umowa spółki może przewidywać dwa alternatywne rozwiązania w przypadku śmierci wspólnika:


Wspólnicy mogą dopuścić wstąpienie tylko niektórych ze spadkobierców. Mogą także postanowić, iż prawa, jakie miał wspólnik przysługują wszystkim spadkobierca wspólnie i na tym poprzestać. Wówczas - według bezwzględnie obowiązującego nakazu - spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę do wykonywania praw przysługujących zmarłemu wspólnikowi. Spadkobierca wspólnika może pozostać w spółce jako wspólnik jawny. Może też w terminie sześciu miesięcy od dnia stwierdzenia nabycia spadku zgłosić żądanie przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową i przyznanie statusu komandytariusza, a spółka powinna uwzględnić żądanie, chyba że pozostali wspólnicy podejmą uchwałę o rozwiązaniu spółki, albo o przekształceniu spółki w spółkę komandytowo - akcyjną, przyznając temu spadkobiercy status akcjonariusza.


Jeżeli na skutek śmierci wspólnika dojdzie do rozwiązania spółki, albo dalszego jej istnienia pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami bez udziału spadkobierców zmarłego dochodzi wówczas do rozliczenia pomiędzy spółką, a spadkobiercami. W przypadku wystąpienia spadkobierców zmarłego wspólnika ich udziały określa się na podstawie osobnego bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Jako dzień bilansowy przyjmuje się dzień śmierci wspólnika. Udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika jedynie do używania zwraca się w naturze.


W przypadku gdy udział kapitałowy spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną jest on zobowiązany do wyrównania spółce przypadającej na niego brakującej wartości. Spadkobiercy wspólnika uczestniczą w zyskach i starcie ze spraw jeszcze nie zakończonych, nie mają jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i strat z końcem każdego roku obrotowego.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Z uwagi na fakt , iż udział inkorporujący w sobie prawo członkostwa w spółce jest zbywalny, a jego nabycie może nastąpić nie tylko wskutek zawarcia stosownej umowy, ale również wskutek dziedziczenia, prawo członkostwa w tej spółce jest prawem dziedzicznym i wchodzi w skład spadku. Oznacza to, iż podstawowym skutkiem śmierci wspólnika w spółce z o. o. jest wejście spadkobierców w jego miejsce.


Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została przez ustawodawcę ukształtowana jako jedna z dwóch, obok spółki akcyjnej, spółek kapitałowych. Spółka ta nie jest jednak "czystą spółka kapitałową". Sam ustawodawca wprowadza do niej pewne cechy spółek osobowych, powodując, że spółka ta ma mieszany osobowo - kapitałowy charakter.


Zgodnie z postanowieniami art. 183 § 1 KSH umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności wyłączenia lub ograniczenia.


Udział wspólnika jako przysługujące mu uprawnienia i obowiązki podlega dziedziczeniu. W razie śmierci wspólnika jego spadkobierca wstępuje z mocy prawa w jego prawa i obowiązki, stając się właścicielem udziału, czyli wspólnikiem. Jeżeli spadkobierców jest więcej staja się oni współwłaścicielami udziału. Nabywca spadku może wykonywać - wobec spółki - swoje prawa (jako wspólnik) dopiero po przedstawieniu spółce postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Zastosowanie ogólnych reguł prawa spadkowego do dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością może in concreto skutkować wejściem do spółki osób niepożądanych dla dotychczasowych wspólników. W skrajnych przypadkach może w omawianym przypadku dojść do istotnej zmiany układu sił w spółce, gdy udział zmarłego wspólnika miał znaczną wartość. Z powyższych względów kodeks dopuszcza wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia lub ograniczenie wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Mamy tu do czynienia ze szczególnym przypadkiem wyłączenia lub ograniczenia treści praw spadkowych, którego źródłem nie jest ustawa, lecz wola nie tylko spadkodawcy, ale także osób trzecich wyrażona w umowie spółki.


Wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika może wynikać tylko z umowy spółki. Takie wyłączenie jest skuteczne tylko wtedy gdy umowa spółki określa warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki. Wyłączenie może dotyczyć tylko wszystkich spadkobierców zmarłego wspólnika. Określenie warunków spłaty spadkobierców musi zawierać określenia konkretnej sumy pieniężnej (może ona - choć nie musi - być równa wartości księgowej udziału) oraz terminu jej wypłaty spadkobiercy. Niedopuszczalne jest obchodzenie prawa polegające na ustalaniu rażąco późnego terminu spłaty.


Spółka akcyjna


Zasadą jest, iż akcje spółki akcyjnej są dziedziczne. Dziedziczenia akcji odbywa się na zasadach ogólnych tj. na podstawie ustawy bądź też testamentu. Jednocześnie można spotkać z poglądem, iż poprzez instytucje umorzenia akcji można osiągnąć podobny efekt co w pozostałych spółkach tj. niedopuszczenie spadkobierców akcjonariusza do wstąpienia do spółki. Trudno jednak podzielać takie stanowisko z powodów podanych poniżej. Zgodnie z postanowieniami art. 359 KSH akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb umorzenia określać musi statut.


Umorzenie polega na zniesieniu (unicestwieniu) praw udziałowych związanych z akcją. Z chwila umorzenia gasną prawa i obowiązki związane z akcją. Umorzenie akcji, zwane czasem także ich amortyzacją, jest jednym ze sposobów ustania członkostwa w spółce akcyjnej, przy czym nie jest ono połączone z nabyciem akcji przez inna osobę. Podstawowym warunkiem umorzenia akcji jest to, aby przewidywał to statut.


Statut może przewidywać umorzenie akcji za zgodą akcjonariusza oraz bez jego zgody. Nie wydaje się koniecznym dłuższe zastanawianie nad sytuacja gdy statut przewiduje umorzenia akcji za zgoda akcjonariusza. Brak tej zgody uniemożliwia umorzenie akcji.


Umorzenie akcji bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy w statucie określono warunki i tryb takiego umorzenia. Akcjonariusz przystępując do spółki musi bowiem mieć możliwość zapoznania się z przesłankami, które mogą uzasadniać pozbawienie go praw udziałowych bez jego zgody. Takie umorzenie nie może odbyć się bez wynagrodzenia.


Jak wynika z powyższego o przymusowym umorzeniu akcji i jego warunkach decydują akcjonariusze w statucie spółki. Oczywiście można sobie wyobrazić, iż akcjonariusze postanowią, że przymusowe umorzenie akcji nastąpi z chwila śmierci akcjonariusza, czym nie dopuszczą do wstąpienia w jego prawa w spółce spadkobierców. Jednakże wydaję się, że tego rodzaju rozwiązanie jest niedopuszczalne z uwagi na treść przepisów ustawowych o dziedziczeniu. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia są normami bezwzględnie obowiązującymi, co oznacza, że nie można ich zmieniać przez czynność prawną. Umorzenie akcji na wypadek śmierci akcjonariusza pozbawiałoby jego spadkobierców prawa dziedziczenia. Jeżeli akcjonariusz zamierza pozbawić swoich spadkobierców prawa dziedziczenia powinien dokonać tej czynności za pośrednictwem instytucji wydziedziczenia. Wydaje się więc, że zastrzeżenie umorzenia akcji na wypadek śmierci akcjonariusza byłoby czynnością - z punktu widzenia prawa - nieważną.


Dodatkowo należy zauważyć, iż - w przeciwieństwie do przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - żaden przepis kodeksu spółek handlowych nie przewiduje możliwości ograniczenia prawa spadkobiercy do wstąpienia w prawa zmarłego wspólnika. W związku należy przyjąć, iż skoro brak jest takiego zapisu w przypadku spółki akcyjnej, a istnieje w przypadku spółki z ograniczona odpowiedzialnością intencja ustawodawcy było aby akcje zawsze były dziedziczne (argumentum a contrario).


ubezpieczenie wspólników jako forma pozyskania środków na spłatę spadkobierców zmarłego wspólnika oraz związane z nim zagrożenia.


Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie w celu pozyskania środków na spłatę zmarłego wspólnika znajduje uzasadnienie jedynie w sytuacji, gdy pozostali wspólnicy zamierzają nie dopuścić do wstąpienia w prawa wspólnika spadkobierców zmarłego wspólnika. W pozostałych przypadkach tego rodzaju konstrukcja nie znajduje zastosowania, oczywiście jeżeli przyjmujemy, że jedynym powodem dla którego zawierana jest umowa ubezpieczenia jest pozyskania środków na spłatę spadkobierców. Poniższe rozważania znajdują zastosowanie do wszystkich typów spółek za wyjątkiem spółki akcyjnej (jak wyżej zaznaczono w spółce akcyjnej nie istnieje możliwość ograniczenia prawa spadkobierców do wstąpienia w prawa wspólnika). Z natury rzeczy w spółce występuje co najmniej dwóch wspólników. Wobec powyższego ochroną ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy muszą być objęci wszyscy wspólnicy.


Ubezpieczającym w tego rodzaju umowie mogą być zarówno sami wspólnicy jak też może nim być spółka. Kwestie osoby ubezpieczającej są kwestiami pobocznymi, jeżeli chodzi o tzw. ubezpieczenie wspólników. Mogą one mieć znaczenie dla ewentualnego zaliczania składki do kosztów uzyskania przychodu Jednakże z uwagi na przedmiot niniejszego wykładu kwestia ta zostanie w tym miejscu pominięta. Oczywistym jest, że osobami ubezpieczonymi muszą być wspólnicy, zaś uposażonymi mogą być zarówno wspólnicy jak też i spółka.


Najistotniejsza kwestią związaną z ubezpieczeniem wspólników jest precyzyjne określenie wysokości sumy ubezpieczenia. Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego, które zostanie wypłacone w przypadku śmierci ubezpieczonego określana jest w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia). W momencie zawarcia umowy ubezpieczenia nie można z góry przewidzieć momentu, w którym nastąpi zdarzenie powodujące obowiązek wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego. Zawierając umowę ubezpieczenia wspólnicy powinni zawrzeć umowę, w której wysokość świadczenie ubezpieczeniowego wypłacana po śmierci wspólnika będzie odpowiadała wartości jego udziałów w spółce. Zawierając umowę możemy tylko na ten dzień określić wartość udziału a co za tym idzie sumę ubezpieczenia. W czasie trwania umowy majątek spółki może ulec tak znacznemu powiększeniu lub też zmniejszeniu, że ewentualna wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w żaden sposób nie pokryje wartości udziału spadkobierców bądź też będzie rażąco wyższa. Wobec powyższego wspólnicy powinni - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - dostosowywać wysokość sumy ubezpieczenia do aktualnej wartości ich udziałów w spółce. Zgodnie z warunkami ogólnymi ubezpieczenia tego rodzaju zmiany treści umowy możliwe są w rocznice polisy.


W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż wspólnicy z uwagi na swój wiek, stan zdrowia mogą ponosić ciężar składki ubezpieczeniowej w różnych proporcjach (w skrajnych przypadkach Towarzystwo może odmówić objęcia ochrona któregoś ze wspólników).


Wskazanie spółki jako uposażonego znajduje uzasadnienie w przypadku spółki z ograniczona odpowiedzialnością, gdyż jak wyżej zaznaczyliśmy to na niej ciąży obowiązek spłaty spadkobierców (jako na osobie prawnej). Jednakowoż wskazanie takie spowoduje dodatkowy efekt polegający na obowiązku zapłaty przez spółkę podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu osiągniętego przychodu (świadczenia ubezpieczeniowego). W przypadku pozostałych spółek kwestia ta jest obojętna, gdyż za zobowiązania spółek osobowych odpowiada spółka swoim majątkiem jak też wspólnicy całymi swoimi majątkami osobistymi. Poza tym należy wskazać, iż wypłata świadczenia ubezpieczeniowego na rzecz spółki powiększa jej majątek.


Wskazanie spółki jako uposażonego znajduje uzasadnienie w przypadku spółki z ograniczona odpowiedzialnością, gdyż jak wyżej zaznaczyliśmy to na niej ciąży obowiązek spłaty spadkobierców (jako na osobie prawnej). Jednakowoż wskazanie takie spowoduje dodatkowy efekt polegający na obowiązku zapłaty przez spółkę podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu osiągniętego przychodu (świadczenia ubezpieczeniowego). W przypadku pozostałych spółek kwestia ta jest obojętna, gdyż za zobowiązania spółek osobowych odpowiada spółka swoim majątkiem jak też wspólnicy całymi swoimi majątkami osobistymi. Poza tym należy wskazać, iż wypłata świadczenia ubezpieczeniowego na rzecz spółki powiększa jej majątek.


Powodzenie przedsięwzięcia tzw. ubezpieczenia wspólnika uzależnione jest od bezwzględnej lojalności i uczciwości wszystkich wspólników. Poniżej przedstawione są najważniejsze zagrożenia związane z powodzeniem ubezpieczenia wspólników. Nasi przyszli klienci muszą mieć pełną świadomość, że związane są z nim pewne zagrożenia.


Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, osobę uposażoną wskazuje ubezpieczony, który swoją decyzję w powyższej kwestii może w każdej chwili zmienić. Oznacza to, że w trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczony wspólnik może w dowolnym momencie i dowolnie wiele razy zmienić osoby uposażone, wskazując np. wyłącznie osoby spoza grona wspólników, a pozostali wspólnicy - aż do śmierci ubezpieczonego wspólnika - musieliby stan ten stale kontrolować składając zapytania ubezpieczycielowi. Zgodnie z postanowieniami ustawy o działalności ubezpieczeniowej uposażony w każdej chwili może, składając zapytanie ubezpieczycielowi, uzyskać informacje związane z umową ubezpieczenia w tym np. czy nadal jest uposażonym. Jednakże możliwość uzyskania przez uposażonego informacji związanych z umową ubezpieczenia uzależniona jest od faktu bycia uposażonym w umowie ubezpieczenia. W przypadku dokonania przez ubezpieczonego zmiany osoby uposażonej, dotychczasowemu uposażonemu zakład ubezpieczeń nie będzie mógł udzielić żadnych informacji związanych z umową ubezpieczenia. W tego rodzaju przypadkach Towarzystwo mogłoby udzielić informacji dotychczasowemu uposażonemu, pod warunkiem, iż zadający pytanie wylegitymuje się odpowiednim pełnomocnictwem. Istotnym jest aby przedmiotowe pełnomocnictwo było pełnomocnictwem nieodwołalnym, gdyż tylko tego rodzaju pełnomocnictwo zapewni stałą możliwość sprawdzenia kim są osoby wskazane w umowach ubezpieczenia jako uposażeni. Sprawdzenie, czy w danej chwili wspólnik jest nadal osobą uposażoną w żaden sposób nie ogranicza możliwości zmiany przez ubezpieczonego osoby uposażonej.


Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego ubezpieczający w każdej chwili może odstąpić od umowy. W przypadku, gdy ubezpieczającymi byliby sami wspólnicy każdy z nich może - bez wiedzy pozostałych - odstąpić od umowy ubezpieczenia.


W przypadku gdy ubezpieczony w trakcie trwania umowy ubezpieczenie nie zmienił osoby uposażonej, należy pamiętać o tym, że każdy ze wspólników, którzy otrzymają świadczenia ubezpieczeniowe będzie mógł je wykorzystać w dowolny sposób. Oznacza to, że środków pochodzących ze świadczenia ubezpieczeniowego wcale nie musi on przeznaczyć na spłatę spadkobierców zmarłego wspólnika.


Kolejnym niebezpieczeństwem jest brak porozumienia pomiędzy pozostałymi przy życiu wspólnikami co do przeznaczenia przypadającemu każdemu z nich świadczenia ubezpieczeniowego na spłatę spadkobierców zmarłego wspólnika. Niektórzy wspólnicy mogą nie chcieć przeznaczyć środków, które im przypadły w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na powyższy cel i nikt nie będzie w stanie zmusić ich do zmiany decyzji.


Zawierając umowę ubezpieczenia na życie wspólnik może zostać objęty dodatkową ochroną na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (tzw. opcja SNW). Wypłacane świadczenie z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku - jak powszechnie wiadomo - jest świadczeniem dodatkowym wypłacanym obok świadczenie z tytułu śmierci, która nie nastąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku. Aby uniknąć sytuacji, w której uposażony wspólnik otrzymałby świadczenie przewyższające swoją wartością udział zmarłego wspólnika w spółce koniecznym jest takie wskazanie uposażonego, z którego wynikałoby, iż w przypadku wystąpienia śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku część świadczenia zostanie wypłacona wspólnikowi zaś pozostała część innym wskazanym przez ubezpieczonego osobom (np. członkom rodziny).


Przedmiotowe warunki ubezpieczenia przewidują możliwość objęcia ubezpieczonego ochrona z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Wydaje się, że w przypadku wykorzystania przedmiotowej umowy ubezpieczenia jako tzw. "ubezpieczenia wspólników" wspólnicy powinni powstrzymać się od zawierania tej dodatkowej umowy. Celem "ubezpieczenia wspólników" jest pozyskania środków na spłatę spadkobierców zmarłego wspólnika, zaś wypłata świadczenia z tytułu niezdolności do pracy dokonywana jest a rzecz samego ubezpieczonego. Poza tym wypłata świadczenia z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia w stosunku do tego uczestnika. Wobec powyższego wykorzystując Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym Opiekun VIP jako tzw. "ubezpieczenie wspólników" należy pamiętać, aby unikać zawierania umów ryzyk dodatkowych. W szczególności dotyczy to zdarzeń, z których wystąpieniem dochodzi do rozwiązania umowy ubezpieczenia (tzw. opcje NP, NP wskutek NW).


Jak wynika z powyższego tzw. "ubezpieczenie wspólników" nie daje żadnej pewności, iż środki pochodzące ze świadczenia ubezpieczeniowego zostaną wykorzystane przez uposażonych na spłatę spadkobierców wspólnika. Niepewność ta wynika zarówno ze specyfiki regulacji w zakresie prawa spółek, jak też specyfiki stosunku ubezpieczeniowego oraz zasad prawa spadkowego. Kolejny raz należy podkreślić, iż wspólnicy zawierający umowy tzw. "ubezpieczenia wspólników" powinni darzyć się szczególnym zaufaniem. Wobec czego należy stwierdzić, iż powodzenie całego przedsięwzięcia uzależnione jest wyłącznie od uczciwości i lojalności każdego ze wspólników.Przejdź do zakładki KONTAKT i poproś doradcę o ofertę, to nic nie kosztuje -->>
Michał Cwynar Aviva Kraków


Powrót na górę
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » Zamknij