Michał Cwynar - O mnie
Michał Cwynar - Moja oferta
Michał Cwynar - Kontakt

Pracownicze Programy emerytalne - Kraków

Strona główna Moja oferta     Pracownicze Programy Emerytalne PPE

Funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1207). Prawo do uczestnictwa w PPE przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym u jednego pracodawcy nie krócej niż 3 miesiące, chyba że umowa zakładowa przewiduje inny okres zatrudnienia. Osoba zatrudniona u kilku pracodawców może w tym samym czasie uczestniczyć w więcej niż jednym programie. Pracodawca, który zdecydował się utworzyć PPE w swoim zakładzie pracy, ma obowiązek wynegocjowania zasad programu oraz zawarcia umowy zakładowej z reprezentacją pracowników.


Uczestnictwo w PPE jest dobrowolne. Program składa się z dwóch części. Pierwsza to rachunek składek podstawowych, który finansuje pracodawca w kwocie ustalonej w umowie zakładowej (nie więcej niż 7 proc. wynagrodzenia brutto), drugi to rachunek składek dodatkowych - finansowany przez pracownika w kwocie określonej w umowie zakładowej.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. . Realizacja wynikającej z tego przepisu zasady powszechności opodatkowania znalazła odzwierciedlenie w definicji przychodu pracownika. W myśl art. 12 cytowanej ustawy przychodem pracownika jest nie tylko otrzymane wynagrodzenie, ale również inne formy przysporzeń majątkowych. Tak szerokie określenie pojęcia przychodu nakazuje zaliczać do niego każdą realną korzyść jaką pracownik uzyskał od zakładu pracy, w tym również kwotę składek ubezpieczeniowych pokrywanych przez pracodawcę.


Składka podstawowa, którą w ramach PPE finansuje pracodawca, stanowi w myśl przepisu art. 12 ww. ustawy przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Z kolei składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia pracownika po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.


Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują w art. 26 ust. 1 możliwość pomniejszania dochodu o składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.):


Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21,52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Cytowany powyżej przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania potrąconych przez płatnika (pracodawcę) składek na ubezpieczenie społeczne podatnika (emerytalne, rentowe i chorobowe), jednakże nie uprawnia do dokonania odliczeń składek wpłaconych w ramach pracowniczych programów emerytalnych, których zasady funkcjonowania szczegółowo określa odrębny akt prawny."


Tworzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych - procedura zakładania PPE


Zasady tworzenia i działania Pracowniczych Programów Emerytalnych, warunki, które powinny spełniać podmioty uczestniczące w realizowaniu tych programów oraz zasady zawierania składających się na nie umów reguluje ustawa a dnia 22 sierpnia 1997r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139 z 1997r., poz. 932). Pracownicze Programy Emerytalne mogą być tworzone w zakładach pracy - jako programy zakładowe, jako programy międzyzakładowe, a także jako programy branżowe. Decyzję o utworzeniu PPE w swoim zakładzie (albo o przystąpieniu do programu międzyzakładowego) podejmuje pracodawca. Założenie PPE wymaga dobrego przygotowania ze strony pracodawcy.


W ramach tych przygotowań pracodawca powinien:Kolejne etapy zakładania PPE to:


W deklaracji uczestnictwa pracownik deklaruje:


Zasady działania III filaru - za pośrednictwem pracodawcy


W III filarze można ubezpieczać się na starość na różne sposoby. Najbardziej atrakcyjną i dla pracowników i dla pracodawców formą ubezpieczenia będą jednak pracownicze programy emerytalne.


Pracodawca może realizować program w jednej z czterech form:


Aby założyć taki program, pracodawca musi umożliwić udział w nim co najmniej połowie pracowników. Nie może także odmówić uczestnictwa w programie żadnemu pracownikowi, który spełnia kryteria stażu, tj. ukończył 18 lat życia, jest zatrudniony u tego pracodawcy nie krócej niż 3 m-ce (chyba, że zakładowa umowa emerytalna stanowi inaczej), a także spełnia warunki określone w zakładowej umowie emerytalnej. W zakładowym programie może też uczestniczyć sam pracodawca.


Program może założyć pracodawca lub kilku pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników, a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez 3 lata, to wystarczy do założenia programu już 3 pracowników.


Jeśli pracownik uczestniczący w programie zmieni pracę, środki z programu zostają przeniesione do programu w nowym zakładzie. Nowy program nie może odmówić przejęcia jego środków. Jeżeli w nowym zakładzie nie ma programu, to zgromadzone przez pracownika wkłady zostaną mu wypłacone.


W przypadku likwidacji zakładu pracodawca powinien zapewnić zawarcie umowy z nowym towarzystwem emerytalnym lub zakładem ubezpieczeń. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić zawarcia nowej umowy nastąpi wypłata zgromadzonych wkładów. Jeżeli pracownik jest uczestnikiem kilku programów nastąpi wypłata transferowa.


Korzyści dla pracodawcy i pracownika z uruchomienia Pracowniczego Programu Emerytalnego


Korzyści dla pracodawcy:


Korzyści dla pracownikaW pracowniczych programach emerytalnych mogą uczestniczyć:


Bezpieczeństwo PPE


Państwo i w tym filarze przewiduje szereg systemowych zabezpieczeń. Program musi być zarejestrowany przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, który może odmówić rejestracji , jeżeli uzna, że zasady programu zagrażają interesom pracowników. Od Programu nie będzie wymagane osiągnięcie minimalnej stopy wzrostu.Zapraszam na spotkanie na którym będę mógł zaprojektować rozwiązanie Pracowniczego Programu Emerytalnego( PPE ),dla Państwa firmy.


Michał CwynarMichał Cwynar Aviva Kraków
Powrót na górę
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » Zamknij